Naturen i Vånga

Vånga är en mycket vacker bygd med omväxlande natur som präglas av jordbrukslandskapet i förkastningen, de kalkhaltiga markerna kring Veteklint, stränderna längs Roxen och Glan samt skogsmarkerna i väster. 

Vångaförkastningen är en geologiskt intressant struktur som består av en kil som sträcker sig rakt norrut från Roxen och sedan sydost från norra delen av sjön Ören. Förkastningen syns mycket tydligt på kartor och flygfoton, se kartan under fliken ”Upplev Vånga”. Förkastningen är mycket gammal, ca 200 miljoner år. Höjdskillnaden mellan botten i förkastningen och skogsmarken i väster är ca 50 meter vilket ger en tydlig påverkan på klimatet. Våren kommer 1 – 2 veckor senare uppe i skogen och det kommer alltid mer nederbörd.

Den varierande naturen gör att Vånga är mycket artrik både avseende flora och fauna. Nedan följer några exempel på trevliga oråden att besöka och exempel på vad man kan uppleva.

Veteklint

Veteklint präglas av den kalkhaltiga berggrunden och hyser en rik flora. Under många år har kalk brutits och bränts här. Kalkbrottet är ganska stort och på botten växer brudsporre, flera pyrola-arter, blodnäva, m.fl.
Andra typiskt kalkgynnade växter som kan ses i området är purpurkniprot och tulkört. Från själva Veteklint har man en magnifik utsikt över Glan i norr.

Jordbruksbygden 

Jordbrukslandskapet i Vånga är ganska varierat och är förhållandevis småskaligt. Åkrar, bete, enbuskmarker och skogsholmar blandas till en vacker tavla och marken är på sina ställen ganska kuperad, vilket bidrar till ett harmoniskt landskap. Området söder ut mot Roxen och Grensholm är mycket vackert. I betesmarkerna och vid åkerkanterna finns på några ställen rödfibbla, backklöver, mm. Våtmarker finns kring sjön Ören och på Grensholms ägor. Grensholms våtmarker hyser stora mängder rastande fåglar framförallt på vårarna. En våtmark ligger vid Fröjerum mellan Norsholm och Grensholm och en söder om Rosendal. Där kan alla Sveriges simänder och de flesta dykänderna ses på våren. Häckar gör brun kärrhök, fiskgjuse, lärkfalk, sävsparv, m.fl. Havsörn kan ofta ses i Vånga flygande mellan sjöarna. 

Skogslandskapet 

Vångas västra del utgör början av en vidsträckt skogsbygd som sträcker sig ända till Vättern och norrut mot Örebro. Skogslandskapet är ganska vilt och hyser många typiska storskogsarter som tjäder, orre, järpe, sparvuggla, pärluggla, storlom och nattskärra.
Om man har tur kan man höra berguvens mystiska rop under vårvintern eller se skymten av ett lodjur.

På de skogsklädda myrmarkerna kan man ganska ofta plocka hjortron och tranbär finns nästan varje höst på de öppna myrarna.
Skogsområdet nås t ex via vägen upp mot Tolskepp. Vargskuttet är en brant klippa som ligger nära Tolskepp utefter nya vandringsleden, se ”Upplev Vånga”.
Enligt legenderna jagades vargar mot stupet och tvingades ner i döden över stupkanten.

Om man vill svalka sig en varm sommardag kan man bada vid Roxen (promenad till sjöängsbadet vid Grensholm), vid Horken, Hålldammen, Hälen och Strussjön.
Var snälla och håll rent vid sjöarna, ingen av dessa ställen är allmänna badplatser.

De stora sjöarna 

Vånga socken avgränsas i norr av sjön Glan och i söder av sjön Roxen. Båda sjöarna ingår i Motalaströms vattensystem. Sjöarna är starkt påverkade av åkerbruket runt dem och är näringsrika. I båda sjöarna bedrivs yrkesmässigt fiske. För den som vill pröva fiskelyckan, kan fiskekort köpas på Shell i Skärblacka.

Naturreservat

X st naturreservat ligger inom Vånga.